Online knihkupectví, kde najdete ty nejkrásnější knihy pro děti

Vrácení a reklamace

Vrácení zboží

Pokud nejste se zbožím spokojeni, nehodí či nevyhovuje vám, máte možnost jej nepoužité vrátit.
Jako spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních) od data převzetí zboží.

Informujte nás na e-mail info@knizkujeme.cz a zboží zašlete zpět na naši níže uvedenou kontaktní adresu s přiloženým, vyplněným a podepsaným formulářem. Zboží nikdy nezasílejte na dobírku!

Formular pro odstoupeni od smlouvy

Lucie Švecová
Babická 2342/7
149 00 Praha 4

Schovejte si doklad o zaslání zboží, dokud Vám nepotvrdíme, že nám zboží od Vás došlo.

Pravidla pro vrácení nebo výměnu zboží:
▪ zboží musí být kompletní, v originálním obalu,
▪ zboží nesmí jevit známky užívání a nesmí být poškozeno,
▪ zboží musí být zasláno společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy,
▪ zboží neposílejte zpět na dobírku, v tomto případě by nebylo přijato.

Na posouzení vrácení zboží máme 7 dní od jeho převzetí. Během této doby posoudíme, zda je zboží nepoškozené či nepoužité. Pokud je vše v pořádku, pošleme Vám po skončení této lhůty částku za vrácené zboží do 7 pracovních dnů na Váš účet.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, náklady na zaslání vráceného zboží je povinen uhradit kupující na vlastní náklady.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Lucie Švecová, Babická 2342/7, 149 00, Praha 4, identifikační číslo: 05945208), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůt.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2
a) Převzetí zboží
- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Lucie Švecová, Babická 2342/7, 149 00, Praha 4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
− Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Reklamace a reklamační podmínky

Pokud vám byla doručena poničená, otevřená nebo jinak poškozená zásilka, NEPŘEBÍREJTE ji (v nejlepším případě ji vyfoťte) a kontaktujte nás – info@knizkujeme.cz.

Reklamační podmínky, reklamační řád

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  1. Zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník NESMÍ takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce telefonicky/e-mailem).
  2. Zboží bylo poškozeno po převzetí od přepravní služby špatnou manipulací a poškodil se obal nebo pomačkaly výrobky uvnitř. V tomto případě prodávající za vady neodpovídá.
  3. Zboží bylo uchováváno v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům uskladnění. Při vystavení přímému slunečnímu záření může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady. 
  4. Zboží bylo poškozeno působením živlů. Došlo k poškození vlivem větru, deště apod., kdy zboží spadlo na zem nebo promoklo. Prodávající za vady neodpovídá.
  5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s přepravou. Při hrubém zacházení může dojít k poškození a prodávající v tomto případě za vady neodpovídá.

Postup při reklamaci

  1. Informujte nás o reklamaci písemně, telefonicky nebo e-mailem.
  2. Reklamované zboží zasílejte společně s vyplněným reklamačním listem s přesným popisem vady zboží a kontaktem na Vás.

Reklamační list je možné stáhnout zde Formular pro uplaneni reklamace

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízení reklamace může být pozastaveno v případě, že prodávající neobdržel potřebné podklady pro její vyřízení (jedná se o části zboží, kopie faktury, přesný popis vady…). V tomto případě má prodávající právo vyžádat si doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů.